top of page

KPI’s voor (financieel) managers en directeuren

QualityProfit Financials werkt met tools, zoals Excel, SQL en Power BI, waarbij Key Performance Indicators gemeten kunnen worden. Financiële KPI’s (Key Performance Indicators) zijn financiële metingen die factoren zoals inkomsten of uitgaven meten op een breed, hoog niveau. Met Kritieke Prestatie Indicatoren kun je de prestaties van je organisatie, je teams en de afzonderlijke medewerkers meten. (Financieel) managers hebben KPI’s op hoog niveau nodig die gemakkelijk voor hen beschikbaar zijn, zodat zij beslissingen kunnen nemen die de richting beïnvloeden die een bedrijf in de toekomst zal nemen. Bij QualityProfit Financials kwamen we met wat volgens ons de belangrijkste KPI-voorbeelden voor (financiële) managers zijn. Bij deze een overzicht.

shutterstock_681274951-scaled.jpg
 1. Quick ratio – Als manager wil je snel de financiële gezondheid van je bedrijf peilen. Deze ratio doet precies dat. De quick ratio bepaalt het vermogen van een onderneming om onmiddellijk aan haar financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen. Quick ratio = (geldmiddelen + waardepapieren + vorderingen) / kortlopende schulden

 2. Current ratio – Een andere financiële maatstaf die vaak wordt gebruikt om de gezondheid van een bedrijf te beoordelen is de current ratio. De current ratio is net als de quick ratio, maar in plaats van na te gaan of een bedrijf onmiddellijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt nagegaan of een bedrijf binnen een jaar aan zijn verplichtingen kan voldoen. Current ratio = vlottende activa / vlottende passiva

 3. Werkkapitaal – Deze belangrijke financiële maatstaf wordt gebruikt om de hoeveelheid geld te meten die een bedrijf ter beschikking heeft, klaar om aan het werk te worden gezet. Deze ratio kan een financieel manager helpen te beslissen hoe agressief een bedrijf zou moeten zijn in het nastreven van groeimogelijkheden. Werkkapitaal = vlottende activa – vlottende passiva

 4. Omloopsnelheid crediteuren – Het is een goede gewoonte om de omloopsnelheid crediteuren bij de hand te houden. Deze financiële KPI meet de tijd die een onderneming nodig heeft om haar leveranciers te betalen en is een sterke leidende indicator voor de financiële positie van een onderneming. Als de verhouding begint te dalen, is dat een teken van mogelijke kasstroomproblemen. Omloopsnelheid crediteuren (AP) = Totaal aantal aankopen / ((Begin AP – Eind AP) / 2)

 5. Cash Conversion Cycle (CCC) – Dit is een financiële prestatie-indicator die meet hoeveel dagen een bedrijf nodig heeft om zijn goederen weer in contanten om te zetten. Daartoe analyseert de maatstaf het aantal dagen om voorraden te verkopen, vorderingen te innen en rekeningen te betalen. Idealiter zou een CFO willen dat deze waarde gelijk blijft of in de loop van de tijd daalt. CCC = Wachttijd voorraad + Debiteurentermijn – Uitstaande dagen te betalen

 6. Rendement op eigen vermogen (ROE – Return on Equity) – Voor een financieel manager of CFO zijn aandeelhouders erg belangrijk. Een van de financiële maatstaven die de aandeelhouders het belangrijkst vinden is de ROE, omdat die kan worden gebruikt om te beoordelen hoe efficiënt het eigen vermogen wordt gebruikt. Deze maatstaf wordt vaak gebruikt wanneer men twee bedrijven in dezelfde industrie vergelijkt om te zien welke een betere investering is. Rendement op Eigen Vermogen = Netto inkomen / Gemiddeld eigen vermogen

 7. Totale schuld / Eigen vermogenratio – Deze financiële prestatie-indicator wordt gebruikt om de schulden van een bedrijf te meten ten opzichte van zijn eigen vermogen. Financiële managers moeten aandacht besteden aan deze maatstaf omdat hij aangeeft hoeveel schulden worden gebruikt om een bedrijf te laten groeien. Een hoge ratio kan zorgwekkend zijn omdat een economische teruggang rampzalig kan zijn. Totale schuld t.o.v. eigen vermogen = (kortetermijnschuld + langetermijnschuld) / eigen vermogen

 8. Brutowinstmarge – De brutowinstmarge is de metriek waar iedere CFO naar op zoek is. Het berekent hoeveel geld er overblijft van de opbrengst na aftrek van de kosten van verkochte goederen en drukt dit uit als een percentage van de opbrengst. Dit laat zien hoe winstgevend je producten zijn. Brutowinstmarge = (Netto-omzet – Kosten van verkochte goederen) / Netto omzet

 9. Nettowinstmarge – Deze belangrijke financiële maatstaf wordt vaak aangeduid als de bottom line. Uiteindelijk is dit het belangrijkste voor elke CFO, financieel manager of aandeelhouder: hoeveel geld het bedrijf verdient in verhouding tot de inkomsten. Idealiter is dit getal altijd positief, en hoe hoger, hoe beter. Netto winstmarge = Netto inkomen / Netto omzet

 10. Winst per aandeel (Earnings Per Share, EPS) – Dit is een van de belangrijkste financiële KPI’s als het gaat om rapportage. Bijna elke analist of nieuwsbron zal de winst per aandeel van een bedrijf aanprijzen wanneer de kwartaalresultaten worden bekendgemaakt. Als zodanig is het een cruciale financiële maatstaf waar elke CFO aandacht aan moet besteden. EPS = (Netto inkomen – Preferente dividenden) / (Uitstaande gewone aandelen aan het eind van de periode)

 11. Samengestelde gemiddelde groeisnelheid (Compound Average Growth Rate, CAGR) – Je aandeelhouders willen altijd weten hoeveel het bedrijf groeit, of het nu gaat om inkomsten, winst of marktaandeel. Deze financiële KPI berekent hoeveel een bepaald aspect van het bedrijf is gegroeid op samengestelde basis. Voor een CFO is dit een zeer belangrijk cijfer om aan de aandeelhouders te kunnen rapporteren.

 12. Operationele kasstroom – De financiële maatstaf van de operationele kasstroom is een van de meest elementaire maatstaven die door CFO’s worden gebruikt. Het meet hoeveel inkomen wordt gegenereerd uit reguliere bedrijfsactiviteiten. In een gezond bedrijf zou dit getal positief moeten zijn en kan het gebruikt worden om te helpen bepalen hoeveel CAPEX een bedrijf zich kan veroorloven. Operationele kasstroom = EBIT + Afschrijvingen – Belastingen – Verandering in werkkapitaal

 13. Operationele uitgaven – Algemeen bekend als OPEX, wordt deze financiële prestatie-indicator gebruikt om bij te houden hoeveel het een bedrijf kost om de dag-tot-dag-werkzaamheden uit te voeren. Deze uitgaven omvatten huur, inventariskosten, verzekeringen, lonen, onderzoek en ontwikkeling, enz. Dit is belangrijk voor financieel managers, want de gemakkelijkste manier om de winst te verhogen is door in de kosten te snijden

 14. EBITDA & EBITDA-groei – Dit is misschien een beetje een mondvol, maar het staat voor inkomsten vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Deze financiële maatstaf wordt gebruikt als alternatief voor het netto-inkomen, omdat het een nauwkeuriger maatstaf is voor de bedrijfsinkomsten doordat de strategische boekhouding buiten beschouwing wordt gelaten. EBITDA en EBITDA-groei worden het best bijgehouden met behulp van financiële rapportagesoftware, omdat zij zeer gegevensintensief zijn

 15. Aantal werknemers – Elke goede manager weet hoeveel werknemers hij op een bepaald moment heeft. Deze financiële kernprestatie-indicator kan ook worden gebruikt in combinatie met andere KPI’s om inzichtelijke gegevens te verkrijgen op een per werknemer basis.

 16. Netto contante waarde (NCW) – Deze financiële maatstaf wordt per project gebruikt om te bepalen of een onderneming winstgevend zal zijn. Om dit te doen, moet je de toekomstige kasstromen over een bepaalde periode reconstrueren als een huidige waarde. Dit is een perfect voorbeeld van een KPI voor de financiële afdeling. Netto contante waarde = Waarde van vandaag van verwachte kasstromen – Waarde van vandaag van geïnvesteerde contanten

 17. Toekomstige waarde (FV) – De financiële KPI toekomstige waarde wordt ook vaak gebruikt door financiële afdelingen bij het evalueren van de waarde van toekomstige projecten of ondernemingen. Om dit te doen, gebruikt deze financiële prestatie-indicator een verondersteld rendementspercentage om de waarde van een investering op een toekomstige datum te schatten. Toekomstige Waarde = Contante waarde * (1 + Rentevoet)Tijd

 18. Geproduceerde rapporten per financiële medewerker – Deze KPI voor de financiële afdeling kan het best gebruikt worden voor interne audits. Hoewel kwantiteit niet noodzakelijk beter is dan kwaliteit, helpt deze financiële maatstaf de prestaties van het financiële team te meten en mogelijk verbeterpunten aan te wijzen. Het gebruik van een oplossing voor financiële rapportage kan deze prestatiemeter vaak verbeteren.

 19. Foutenpercentage in financiële rapporten – Elk financieel team zou graag zien dat dit cijfer op nul staat. Dat is echter niet altijd het geval. Net als de eerder genoemde KPI is dit een ander gebied waar oplossingen voor financiële rapportage financiële afdelingen kunnen voorzien van de juiste hulpmiddelen om de klus te klaren

 20. Terugverdientijd – Dit is een goede KPI voor het financiële team. De terugverdientijd kan het best per project worden gebruiktom te bepalen hoe lang het duurt voordat een investering zichzelf heeft terugverdiend. Dit helpt de financiële afdeling te beoordelen welke projecten het meest veelbelovend lijken. Terugverdientijd = Initiële kapitaalkosten voor project / Jaarlijkse besparingen of inkomsten van project

 21. Interne opbrengstvoet (Internal Rate of Return, IRR) – De financiële KPI IRR berekent het rendement dat nodig is voor een netto contante waarde van nul. Indien deze IRR boven het vereiste rendement van de onderneming ligt, moet de investering door het financiële team worden overwogen. Deze maatstaf kan het best worden gebruikt om meerdere investeringsmogelijkheden te vergelijken en te bepalen welke de beste is, waarbij een hogere IRR aantrekkelijker is.

 22. Rendement op investering (ROI) – Het zou veel te veel tijd kosten voor een CFO of financieel manager om de ROI van elke afzonderlijke investering van een bedrijf te bekijken. Het is dus aan de financiële afdeling om dit in de gaten te houden. Deze taak kan gemakkelijk worden geautomatiseerd met behulp van een financieel KPI-dashboard. Het veilig en gemakkelijk toegankelijk houden van deze gegevens op een dashboard helpt bij het vergelijken van investeringen uit het verleden om de prestaties van toekomstige investeringen in te schatten. Rendement op investering = (Huidige waarde van investering – Kosten van investering) / Kosten van investeringTotale schuld/activa-ratio – Zoals de naam al aangeeft, meet deze financiële KPI de totale hoeveelheid schuld die een bedrijf heeft en vergelijkt deze met de activa van het bedrijf. Dit is een ratio die beter aan de lage kant kan worden gehouden. Als de ratio te hoog is, kan een onderneming moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van toekomstige leningen, omdat dit aantoont dat zij een grotere kans heeft om haar verplichtingen niet na te komen. Tegelijkertijd moeten alle bedrijven op zijn minst een beetje schulden maken om de uitbreiding te helpen financieren. Totale schuld/activa-ratio = (Kortetermijnschuld + Langetermijnschuld) / Totale activa

 23. Rentedekkingsratio – Wanneer je geld leent van iemand, is het minimumbedrag dat je moet betalen de rente. Is je bedrijf in een goede positie om dat te doen? Deze KPI-indicator voor de financiële afdeling meet het vermogen van een bedrijf om zijn rentelasten te dekken met zijn winst vóór rente en belastingen (EBIT). Rentedekkingsratio = EBIT /Rentekosten

 24. Tijd om budget en planning proces uit te voeren – Dit is een van de belangrijkste financiële KPI’s voor een financiële afdeling. Iedereen is bang voor het budget en het planningsproces. Daarom is er een financiële maatstaf om de hoeveelheid tijd te meten die het kost. Maar alleen omdat er een maatstaf is die de tijd bijhoudt, betekent dat nog niet dat je de kwaliteit ervan mag verwaarlozen.

KPI_Feature.png
bottom of page